จัดการ NGINX ได้อย่างสบายด้วยการแยกส่วน config อย่างเป็นระบบ

Written by Phumrapee Limpianchop on 06 May 2018

มาาาาจาากล่าวบทปายยยยยย…ถุ้ย! 55555

ย้อนรอยไปตอนที่แล้วที่สอนทำ LEMP Stack อย่างยากง่ายไป คือตัว NGINX อ่ะมีความสามารถที่จะสามารถจัดการ Web Server ได้หลายๆ Domain ภายในตัวมันเองได้

แต่คราวนี้ปัญหาจะมา ถ้าเราเอา config ทุกอย่างไปลงที่ nginx.conf ที่เดียวเลย เวลามีหลายๆ Domain เข้าจำนวนบรรทัดอาจพุ่งเป็นระดับพันบรรทัดได้

Server Burn

เพราะฉะนั้นริฟฟี่อัศวินม้าขาวจะมาช่วยแก้ปัญหาท่านให้เอง!!!!

โครงสร้างไฟล์

อันนี้ผมยกตัวอย่างโครงสร้างอย่างง่ายให้ดูล่ะกัน

/etc/nginx
├── sites-enabled
│  └── example.com.conf
├── snippets
│  └── nginx-status-cats
│    ├── error
│    └── error-cat.conf
├── _general.conf
├── _php56.conf
├── _php56_fastcgi.conf
├── _php70.conf
├── _php70_fastcgi.conf
├── _ssl.conf
├── _wordpress.conf
└── nginx.conf

มา! อธิบายเป็นอันต่ออันให้รู้เรื่องก่อน

site-enabled/ เป็น folder ที่จะใช้ในการตั้งค่า server แบบ 1 ไฟล์ต่อ Domain ไปเลย และเพื่อให้ง่ายต่อการหาผมก็ตั้งชื่อแบบ <YOUR DOMAIN NAME>.conf ไปเลย

snippets/ เป็น folder ที่ไว้ใช้ลง custom module ต่างๆโดยอันนี้ผมให้แสดง HTTP error status เป็นรูปแมวน่าร๊ากกกกแบบนี้ ไปหาเล่นได้บน GitHub ของผม (ขายของๆ 555)

_general.conf จะอุดมไปด้วย config พื้นฐานทุกอย่างที่แต่ละ Domain ควรมี

_php จะอุดมไปด้วย config PHP ล้วนๆ โดยเรียกผ่าน _phpXX.conf และแก้ไข config ที่ _phpXX_fastcgi.conf

_ssl.conf ระบุด้วย config SSL ทุกอย่างโดยที่สามารถเรียกไฟล์เดียวใช้กับทุกโดเมนแบบนี้ได้เพราะเรามี Wildcard Certificate เย้!!

_wordpress.conf เผื่อใครใช้ Wordpress ก็ทำ config สำเร็จรูปให้พร้อม

หลังจากนี้จะเริ่มแกะให้ดูทีละไฟล์ล่ะ พร้อมอธิบายเป็ส่วนๆ แต่ไม่ต้องห่วงมีซอสแจกให้

nginx.conf

ไฟล์แบบ basic สุดๆเลย

# For more information on configurationundefined see:
#  * Official English Documentation: http://nginx.org/en/docs/
#  * Official Russian Documentation: http://nginx.org/ru/docs/

user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /run/nginx.pid;

# Load dynamic modules. See /usr/share/nginx/README.dynamic.
include /usr/share/nginx/modules/*.conf;

events {
 worker_connections 1024;
}

http {

 log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
 '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
 '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

 access_log /var/log/nginx/access.log main;

 charset utf-8;
 sendfile on;
 tcp_nopush on;
 tcp_nodelay on;
 keepalive_timeout 40;
 types_hash_max_size 2048;
 client_body_timeout 20;
 reset_timedout_connection on;
 server_tokens off;
 client_max_body_size 16m;

 include mime.types;
 default_type application/octet-stream;

 # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
 # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
 # for more information.
 include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
 server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;
  server_name *.example.com;
  error_log /var/log/nginx/default.error;
  access_log /var/log/nginx/default.access;
  include _ssl.conf;
  location / {
   deny all;
   return 401;
  }
  include _general.conf;
 }
 include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}

จะเห็นว่าผมเรียก include /etc/nginx/sites-enabled/*; คือให้ import config ทุกอย่างมาจาก sites-enabled/ เวลาจะเพิ่ม-ลด Domain ก็แค่สร้าง-ลบไฟล์ง่ายๆไม่ต้องไปปวดหัวแก้หลายที่

และมี server block เอาไว้เป็น default ในกรณีที่มีเด็กเกรียนเข้ามาทาง IP ตรงๆ หรือถูกชี้มาจาก Domain ที่เราไม่ได้ตั้งค่าไว้ก็เอาอันนี้ดักไว้เลย

_php56.conf

สังเกตุเห็นว่าผมตั้งเลขเวอร์ชั่นที่ชื่อไฟล์ด้วย…ใช่ เพราะ NGINX ก็สามารถเรียกใช้ PHP ได้หลายเวอร์ชั่นได้ด้วย

# index
index index.php;

# handle .php
location ~ \.php$ {
 include _php56_fastcgi.conf;
}

ก็..ไม่มีอะไรมาก บอก index และให้ไปเอา config สำหรับไฟล์ .php ที่ _php56_fastcgi.conf

php56fastcgi.conf

try_files $uri =404;

# fastcgi
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_intercept_errors off;

fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers	256 16k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;

# default fastcgi_params
include fastcgi_params;

อันนี้ก็บอกว่าให้ไปเรียก FPM สำหรับ PHP 5.6 ที่ /var/run/php-fpm/php-fpm.sock และก็ config ต่างๆเพิ่มเติม

_ssl.conf

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/rayriffy.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/rayriffy.com/privkey.pem;

ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_tickets off;

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256;
ssl_prefer_server_ciphers on;

# HSTS (1 yearundefined preload)
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

# OCSP Stapling
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;

จากตอนที่ผมสร้าง Wildcard Certificate ก็เอามาใช้ในงานนี้แหล่! ก็เรียกไฟล์ SSL ที่สร้างมาโดยจะมีทั้งตัว certificate และ private key ใส่ไว้ที่ ssl_certificate และ ssl_certificate_key ตามลำดับ

ต่อมาด้วยตอนที่สร้าง NGINX พร้อมกับ PageSpeed Module ผมเคยบ่นไว้ว่าจะใช้ TLSv1.3 ก็เอามาใช้ใน ssl_protocols นี้แหล่เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภับของการสื่อสารผมแนะนำว่าอย่าใช้ TLSv1.1 เลคครับ แต่ก็ต้องแลกมากับ Web Browser เก่าๆจะเข้าเว็บเราไม่ได้เลย

ของแถมคือไหนๆเว็บเราก็จะใช้ HTTPS 100% ล่ะผมก็ขอแนะนำ HSTS โดยย่อมาจาก HTTP Strict Transport Security โดยมันเป็น Website header ไว้ใช้ป้องกันการโดยขโมย cookie, SSL โดนแกะ หรือถูกโจมตีวิธีต่างๆ และเป็นตัวบังคับให้ Web Browser เชื่อมต่อผ่านทาง HTTPS เท่านั้นด้วย

_general.conf

# pagespeed
pagespeed On;
pagespeed FileCachePath "/var/cache/ngx_pagespeed/";
pagespeed EnableFilters collapse_whitespaceundefinedcombine_headsundefinedflatten_css_importsundefinedcombine_cssundefinedcombine_javascriptundefinedlazyload_imagesundefinedresize_rendered_image_dimensionsundefinedrewrite_javascriptundefinedrewrite_imagesundefinedrewrite_css;

# . files
location ~ /\. {
 deny all;
 return 401;
}

# assetsundefined media
location ~* \.(?:css(\.map)?|js(\.map)?|jpe?g|png|gif|ico|cur|heic|webp|tiff?|mp3|m4a|aac|ogg|midi?|wav|mp4|mov|webm|mpe?g|avi|ogv|flv|wmv)$ {
 expires 7d;
 access_log off;
}

# ext include
include snippets/nginx-status-cats/error-cat.conf;

ไฟล์นี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก ป้องกันการเข้าถึงไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย . ทั้งหมดและจัดการกับ media file ทุกอย่าง รวมถึงการตั้งค่า pagespeed ด้วย และมี nginx-status-cat เป็นของแถม

_wordpress.conf

อันนี้ไม่ขออธิบาย แต่ง่ายๆว่าป้องการโดนปลิงไฟล์ไปใช้เว็บอื่นได้

หลังจากรู้ทุกอย่างที่ควรรู้แล้วก็มาสร้าง server กันเลย

sites-enabled/example.com.conf

server {
 listen 443 ssl http2;
 listen [::]:443 ssl http2;

 pagespeed Off;
 server_name example.com;
 set $base /usr/share/nginx;
 root $base/$server_name;

 error_log /var/log/nginx/example.com.error;
 access_log /var/log/nginx/example.com.access;

 index index.html index.php;

 # SSL
 include _ssl.conf;

 # $uriundefined index.php
 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }

 include _general.conf;
 include _php56.conf;
}

# HTTP redirect
server {
 listen 80;
 listen [::]:80;

 server_name example.com;

 return 301 https://example.com$request_uri;
}

อย่างแรกเลย เพื่อให้ชัวร์ว่าคนใช้มาผ่านทาง HTTPS จริงเราปลอดภัยไว้ก่อนให้ redirect ไป HTTPS โดยอัตโนมัติถ้าผ่านมาจาก HTTP

จากนั้นก็ include ของพื้นฐานเข้าไป _general.conf,_php56.conf,_ssl.conf ถ้าเปิดเป็น Wordpress ก็อย่างลืมใส่ _wordpress.conf ไปด้วยล่ะกัน

ตำแหน่งการจัดเก็บไฟล์ (root $base/$server_name;) ก็เก็บเป็นระบบเช่นกันโดยเก็บไว้ที่ /usr/share/nginx/ แล้วต่อด้วยชื่อโดเมน example.com ได้ path เต็มๆเป็น /usr/share/nginx/example.com

สรุป

จากที่บอกเป็นไฟล์ต่อไฟล์ก็น่าจะเห็นว่าไฟล์เยอะสัส แต่แลกมาด้วยความง่ายในการแก้ไข และความที่เป็น module สามารถถอดเข้า-ออก ได้ตามสะดวก

และ…อย่าลืม! reload nginx ด้วยนะครับ 5555

$ systemctl restart nginx

Bonus

Source

ไปเอาโค๊ดที่ GitHub ได้เลย!!

rayriffy/nginx-modular-configPREVIOUS
ติดตั้ง LEMP Stack และเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ของคุณด้วย NGINX PageSpeed Module

GENERAL

OPEN SOURCE

BlogGitHubGatsby
© 2020 Phumrapee Limpianchop